Tip of the day

Когато в съзнанието ти проникне негативна мисъл веднага я замени с позитивна. Позитивното доминира над негативното, а твоето съзнание трябва да може винаги да мисли позитивно.

read more…

info@brachev.com